Nacházíte se:
Hlavní stránka » Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné dodací a prodejní podmínky 

A. Všeobecně

1. Tyto Všeobecné dodací a prodejní podmínky (dále jen “VDPP”) platí pro všechny dodávky zboží CTS s.r.o. (dále jen “prodávající”) obchodním partnerům (dále jen “kupující”) a tvoří nedílnou součást kupních smluv.

2. Kupujícím předkládané odchylky od těchto VDPP jsou účinné jen, jsou-li písemně schváleny prodávajícím.

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceníky bez předchozího upozornění. Objednávky kupujícího zpracované pouze na základě nabídkových ceníků nezavazují prodávajícího k dodávce. Objednávky podléhají souhlasnému schválení prodávajícím a mohou být prodávajícím redukovány nebo zrušeny.

4. Ústní a telefonické objednávky, jakož i ústní a telefonické dohody se zástupci prodávajícího jsou závazné teprve po písemném vystavení objednávky a potvrzení prodávajícím.

B. Dodací podmínky

1. Dodání zboží se uskutečňuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího nebo předáním kupujícím pověřené osobě. S dodáním zboží dochází současně k přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

2. Vyúčtování dodávky (fakturace) se provádí neprodleně po uskutečnění dodávky podle cen a podmínek pro poskytování smluvních slev (rabatů) platných ke dni uskutečnění dodávky. Faktury jsou vystavovány v prodejních místech a jsou předány kupujícímu při odběru zboží nebo jsou kupujícímu zaslány doporučenou poštou. Převzetí zboží potvrzuje kupující na dodacím listu, případně na kopii faktury, která současně nahrazuje dodací list.

3. Dílčí dodávky při fakturačním prodeji v rámci uzavřené kupní smlouvy jsou přípustné.

4. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u prodávajícího nebo u dodavatelů surovin) opravňují prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku kupujícího na náhradu škody.

5. Vrácení prodaného zboží je vyloučeno, pokud není v záručních a reklamačních podmínkách uvedeno jinak. Pokud bude výjimečně prodávajícím odsouhlaseno vzít zboží zpět, bude dobropsána cena platná ke dni vrácení zboží. Bude-li dodací cena nižší než platná denní cena bude dobropsána dodací cena. Výše uvedené neplatí v případech výkonu práva výhrady vlastnictví ke zboží.

6. Dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím pouze pro případ, kdy prodávající uplatní výhradu vlastnického práva. Vrácení dodaného zboží z titulu výhrady vlastnictví není považováno za odstoupení od smlouvy. Zřízení zástavního práva nebo jakékoli jiné zajištění, které by se týkalo dodaného zboží s výhradou vlastnického práva, je neplatné.

7. V případě prohlášení konkurzu na majetek kupujícího nebo v případě exekuce na majetek kupujícího je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností. Při prodlení kupujícího s platbami za zboží je prodávající mimo jiné oprávněn pozastavit další dodávky zboží.

8. Prodávající převezme bezplatně od kupujícího neupotřebitelné pneumatiky k ekologické likvidaci v souladu se zněním Zákona o odpadech číslo 185/2001 Sbírky.

C. Platební podmínky

1. Pokud není uvedeno jinak, rozumějí se prodejní ceny prodávajícího, všechny nabídky, fakturace a účtování v Kč.

2. Jako datum splnění platby se rozumí datum, kdy byla příslušná hotovost dána k dispozici prodávajícímu nebo příslušná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. Peněžitý závazek plní kupující na své náklady a nebezpečí.

3. Při placení v hotovosti je místem plnění pro kupujícího příslušné prodejní místo prodávajícího.

4. Faktury jsou splatné do 17 dnů ode dne vystavení, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak. Vystavení faktury je prodávající povinen zajistit do 5 dnů po dodání zboží.

5. Při platbě předem lze zboží převzít nebo odeslat až po splnění platby.

6. Při opožděném placení kupujícím je prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení (to je 18,0 % p. a.) a dále všechny vzniklé výlohy, které vzniknou prodávajícímu ve spojení s vymáháním dlužných částek.

7. Včasné nezaplacení faktury, s dobou prodlení přesahující 30 dnů, je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

D. Záruka a reklamační řízení

1. Reklamace budou vyřizovány podle platných Záručních a reklamačních podmínek společnosti CTS s.r.o. a podpůrně podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku.

2. Kupující je oprávněn k uplatnění nároku na záruku vůči prodávajícímu. Uplatnění nároku musí být provedeno formou písemného reklamačního protokolu vystaveného kupujícím na veškeré vadné zboží, zjištěné v průběhu záruční lhůty.

3. Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena kupujícím.

4. Dodávky zboží nižší kvality se uskutečňují vždy s plným vyloučením nároku na záruku, pokud není v záručních a reklamačních podmínkách výrobce uvedeno jinak. Tyto dodávky lze uskutečnit pouze po předchozí dohodě smluvních stran.

5. Pro nové pneumatiky, příp. protektory existují záruční podmínky výrobce. Tyto záruční podmínky mají přednost vždy, když se odchylují od Záručních a reklamačních podmínek prodávajícího.

6. Kupující je povinen prohlédnout si zboží při převzetí a do dodacího listu uvést všechny vady zjistitelné při této prohlídce, jinak se má za to, že zboží tyto vady nemá.

7. Odstoupení od smlouvy : Dle platného znění občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu a jakékoliv sankce

E. Závěrečná ustanovení

1. Shoda s protiteroristickými směrnicemi: Smluvní strany jsou si vědomy Rezoluce OSN č. 1267/1999, 1333/2000, 1373/2001, 1390/2002 a 1455/2003 a Směrnice Rady EU (EU) č. 2580/2001 a 881/2002, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se omezujících opatření proti určitým osobám, podezřelým z teroristických aktivit („Protiteroristické směrnice“). Strany potvrzují, že nejsou spojeny ani zapojeny do jakékoliv přímé nebo nepřímé aktivity jakékoliv povahy s jakoukoliv fyzickou osobou, společností, skupinou a subjektem, jejichž seznam je uveden v Protiteroristických směrnicích. Strany se zavazují dodržovat Protiteroristické směrnice.

2. Pokud není stanoveno v těchto VDPP jinak platí pro vzájemné vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku právního řádu České republiky. V případě rozhodování sporů s kupujícím je k rozhodování sporů z kupní smlouvy místně příslušný obecný soud prodávajícího bez ohledu na sídlo kupujícího.

3. Tyto VDPP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a mohou být těmito smlouvami modifikovány. Podmínky dohodnuté v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VDPP. Kupující je povinen při každé změně provedené v Obchodním rejstříku nebo v Živnostenském oprávnění předložit nové doklady.

Záruční a reklamační podmínky 

Snahou společnosti CTS s.r.o. je trvalé uspokojování požadavků zákazníka v oblasti poskytovaných služeb a jí prodávaného sortimentu zboží. Nedílnou součástí činnosti společnosti je i tento reklamační řád, který objasňuje, s plným respektem k prostředkům vynaloženým zákazníkem za poskytnuté služby a na koupi požadovaného zboží,v souladu s platnými právními normami způsob řešení případných reklamací poskytnutých služeb nebo prodaného zboží. Cílem společnosti je řešit reklamace takovým způsobem, aby zákazníkovi nebylo nikdy odepíráno jeho právo.
Uplatněné reklamace posuzuje společnost CTS s.r.o. ve spolupráci s jednotlivými výrobci nebo jejich zástupci v České republice.

Záruční lhůty

Společnost CTS s.r.o. prostřednictvím své obchodní prodejní sítě poskytuje záruku na prodané zboží následovně :

  • 1.) 24 měsíců od data prodeje na dodané nové pneumatiky a protektory (min. záruční doba stanovená zákonem)
  • 2.) 36 měsíců (prodloužená záruční doba) u nového zboží těch výrobců , kteří poskytují naší společnosti další záruku nad zákonný rámec 24 měsíců. Nejvýše však celkově 72 měsíců od data výroby nového produktu.
  • 3.) 12 měsíců na provedené opravy od data provedení odborné opravy pneumatiky

Záruční doba pneumatik je též omezena první životnosti výrobku, u pneumatik do 1,6 mm zůstatkové hloubky dezénové drážky, v souladu s platnou zákonnou normou.

Záruka

Záruka, kterou společnost zákazníkovi poskytuje po dobu záruční doby se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u výrobků projevily po dobu záruční doby. Záruka se nevztahuje na závady výrobků a poskytnutých služeb, které jsou provozního charakteru a nemají přímou souvislost s technologií výrobku, materiálovou závadností nebo způsobem poskytnutí služby. Jedná se o vznik závad v přímé souvislosti s takovým způsobem používání výrobku či poskytnuté služby, které není v souladu s obecnými právními předpisy, které provoz konkrétního výrobku upravují, nebo nejsou v souladu s návody na použití zboží. Rovněž se záruka nevztahuje na zboží u kterého jsou provedeny jakékoliv opravy, neboť v tomto případě nelze výrobcem po provedené opravě garantovat 100 % funkčnost zboží. Návody na použití jsou volně dostupné v každém prodejním místě. Záruka se nevztahuje rovněž na stupeň opotřebení zboží způsobený jejím užíváním. U zboží prodávaného za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena zboží sjednána.

Uplatnění reklamace

Reklamace se uplatňují v kterémkoliv prodejním místě obchodní sítě společnosti CTS  s.r.o. , bez ohledu na skutečnost, ve kterém prodejním místě bylo zboží zakoupeno, s výjimkou reklamací plášťů pro zemědělskou techniku a stavební stroje. Reklamace pneumatik uvedených ve výjimce se uplatňuje v prodejně u které bylo zboží zakoupeno z důvodu neprodleného zabezpečení posouzení závady přímo na stroji či jiném účelovém vozidle. Společnost doporučuje zákazníkovi, z důvodu minimalizace možných dodatečných změn na provedené službě či vadě zboží, uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady na zboží či provedené službě. Tímto způsobem zákazník přispěje k rychlému vyřízení uplatněné reklamace.

Postup vyřízení reklamace

Zákazník při uplatnění reklamace obdrží v prodejním místě obchodní sítě společnosti CTS s.r.o. reklamační dotazník, do jehož předtištěných rubrik vyplní požadované údaje. Správnost uvedených údajů stvrzuje na určeném místě reklamačního dotazníku svým podpisem. Vyplněný reklamační dotazník společně s kopií nákupního dokladu a řádně očištěným předmětem reklamace s viditelným označením reklamované vady předloží odpovědnému pracovníkovi prodejního místa, kde reklamaci zákazník uplatňuje. Pracovník prodejního místa reklamaci převezme a na originálu reklamačního dotazníku potvrdí otiskem razítka, podpisem a datem přijetí závadného výrobku do reklamačního řízení, přičemž zákazníkovi sdělí, zda reklamace bude vyřízena neprodleně, či k rozhodnutí o vyřízení reklamace je nutné odborné posouzení zástupce výrobce zboží.

Lhůty pro vyřízení reklamace se řídí Občanským zákoníkem u zákazníka, který službu či zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt, Obchodním zákoníkem u zákazníka, který službu či zboží zakoupil jako subjekt podnikatelského charakteru.Reklamační řízení je zahájeno až dnem, kdy zákazník dodá úplnou výše požadovanou dokumentaci a předmět reklamace. Z důvodu objektivního zjištění vzniku závady bere zákazník na vědomí oprávněnost společnosti CTS s.r.o. reklamovaný výrobek rozebrat, rozřezat nebo jiným destruktivním způsobem se dobrat původu vzniku závady. Reklamujícímu zákazníkovi v tomto případě nevzniká žádný nárok při zjištění neoprávněnosti jím uplatněné reklamace.

Způsoby vyřízení reklamace

Reklamaci služby či vadného výrobku může společnost v souladu s výše uvedeným posoudit jako reklamaci oprávněnou, v případě, že závada má přímou souvislost s technologií provedení služby nebo technologií výroby zboží či materiálovou závadností, nebo jako reklamaci neoprávněnou, pokud se jedná o vadu, která je přímým důsledkem nedodržování obecně platných zásad pro používání výrobku, mechanické poškození výrobků v souvislosti s jeho provozováním či jiných okolností neslučitelných se způsobem technologie výroby nebo služby. U reklamací vad zboží či služeb, které jsou posouzeny jako oprávněné přísluší reklamujícímu zákazníkovi náhrada. U reklamací posouzených jako neoprávněné nevzniká zákazníkovi žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s reklamací. Předmět neuznané reklamace bude po dobu 30 dnů od oznámení výsledku reklamačního řízení zákazníkovi uložen u společnosti, kde může být po předchozím oznámení vyzvednut reklamujícím. Po uplynutí této doby se má za to, že reklamující nemá zájem o odebrání předmětu neuznané reklamace

Náhrady

V případě kladného vyřízení uplatněné reklamace má zákazník právo na tyto náhrady:

1) Zákazník, který zboží zakoupil jako nepodnikatelský subjekt, má nárok

  • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, na bezplatné, včasné a řádné odstranění této vady
  • jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace v záruční době 24 měsíců, na výměnu zboží za nové nebo na vrácení částky, kterou za zakoupené zboží zaplatil. Při uplatnění reklamace zboží s prodlouženou záruční dobou od prvního dne po uplynutí zákonné záruční doby 24 měsíců resp. 12 měsíců na vrácení poměrné částky ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou min.1,6 mm dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nového výrobku ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky. 2) Zákazník, který zboží zakoupil jako podnikatelský subjekt, má nárok
  • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, na bezplatné , včasné a řádné její odstranění
  • jde-li o vadu , kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace zboží v zákonné záruční době i v prodloužené záruční době na vrácení poměrné částky ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou min.1,6 mm dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nového výrobku ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky. Reklamační řád společnosti ContiTrade Services s.r.o. se řídí českým právním řádem a společnost výslovně prohlašuje, že s ním nesmí být v rozporu. Pokud by taková skutečnost výjimečně nastala, vždy platí vyšší právní norma.

2) Zákazník, který zboží zakoupil jako podnikatelský subjekt, má nárok

  • jde-li o vadu, kterou lze odstranit, na bezplatné , včasné a řádné její odstranění
  • jde-li o vadu , kterou nelze odstranit, při uplatnění reklamace zboží v zákonné záruční době i v prodloužené záruční době na vrácení poměrné částky ve výši, která odpovídá procentuálnímu vyjádření poměru skutečné zbytkové hloubky dezénové drážky ponížené o zákonem stanovenou min.1,6 mm dezénové drážky k hloubce dezénové drážky nového výrobku ponížené o zákonem stanovenou minimální hloubku dezénové drážky.

Reklamační řád společnosti CTS s.r.o. se řídí českým právním řádem a společnost výslovně prohlašuje, že s ním nesmí být v rozporu. Pokud by taková skutečnost výjimečně nastala, vždy platí vyšší právní norma. Tyto Záruční a reklamační podmínky jsou platné ode dne vydání a nahrazují předchozí vydání.